Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Belangrijke opmerking :

De Gebruiker wordt verzocht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen ! Als je jonger bent dan 18 jaar heb je een duidelijke toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

 De verkoopsite van de firma Jusqu’au lever du jour. S.A. (hierna "Site" genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet, en openstaat voor alle gebruikers van dit netwerk (hierna "Internetters" genoemd).

De naam en het logo ‘Jusqu’au lever du jour’, en ‘Les Pychamas’ die en op de site vermeld staan, zijn namen en merken beschermd door de nationale en internationale wet.

De rechten van gebruik, van reproductive evenals intellectuele rechten in verband met de site zijn excusieve eigendom van de N.V. ‘Jusqu’au lever du jour’

Via de Site kan ‘Jusqu’au lever du jour’ producten van het handelsmerk ‘Jusqu’au lever du jour’ en ‘Les Pychamas’ (hierna "Producten" genoemd) te koop aanbieden aan Internetters die op de site surfen (hierna "Gebruikers" genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en ‘Jusqu’au lever du jour’ gezamenlijk de "Partijen" en afzonderlijk "Partij" worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd dan "Koper" wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

 Elke Gebruiker die aankopen op de Site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag Gebruiker van de Site zijn, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de Site en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

 

 Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden verkeerde prijsmelding, bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V. van oordeel is dat artikels te vaak werden teruggezonden of verloren.

 

Eenieder die een op de Site te koop aangeboden Product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen. Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening vanwege de Gebruiker. Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.

 Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.

 

 Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden Producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing voor de online verkoop op Belgisch grondgebied evenals in de hele wereld, met uitsluiting van alle andere documenten

De verkoop kan uitsluitend in Frans gesloten worden.

Artikel 2. Producten - Prijzen

2.1. Producten

De door ‘Jusqu’au lever du jour’N.V. aangeboden Producten zijn die welke op de Site worden aangegeven op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, alsook de producten uit de geldige catalogi, zolang de voorraad strekt.

Indien één van de Producten niet beschikbaar is, wordt de Koper uiterlijk bij levering van de bestelling hiervan in kennis gesteld. Er wordt nu al vastgesteld dat ‘Jusqu’au lever du Jour’ N.V. de onbeschikbare artikelen door soortgelijke produkten, van dezelfde waarden kan vervangen. Als de Koper dit vervangartikel niet wil behouden, dan heeft deze de gelegenheid om het terugbetaald te krijgen zoals verder vermeld in artikel 4 et 7. De foto’s en teksten die de producten illustreren maken geen deel uit van het kontrakt. Als de foto’s of de teksten niet overeenstemmen met het product, kan de firma ‘Jusqu’au lever du Jour’ N.V. niet als verantwoordelijk beschouwd worden.

2.2. Prijzen

De prijzen zijn opgegeven in Euro en zijn geldig in België en in de hele wereld. Zij moeten verhoogd worden door leveringskosten zoals bepaald door de leverancier en automatisch berekenend op de Site. Eventuele kortingen, alsook de op de besteldatum toepasselijke BTW zijn in de prijs verrekend.

In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verwerkingskosten van de bestelling waarvan sprake is in artikel 2.3. Zij zullen aanvullend in rekening worden gebracht na de definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die aan de Gebruiker zal geadresseerd worden bij de levering van het pakje, zal dus de prijs van de producten, alsook de verwerkingskosten van de bestelling omvatten.

De opgegeven prijzen staan vast tot het aangeduide datum zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van aanzienlijke wijzigingen van de kosten, met name van de BTW, en onverminderd drukfouten of nalatigheden.

De eventuele toegestane promoties in de vorm van kortingsbonnen zijn slechts geldig voor één enkele bestelling per gezin en gedurende de opgegeven geldigheidstermijn

‘Jusqu’au lever du jour’ N.V. behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, en de Gebruiker stemt hiermee in. De Producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd, voor zover de Producten in kwestie beschikbaar zijn.

2.3. Verwerkingskosten van de bestelling

De verwerkingskosten van de bestelling bestaan uit een deelname in de verzendingskosten (porto en verpakking) waarvan sprake is in artikel 6.

 

 2.3.1. De deelname in de verzendingskosten (verzending en verpakking, toeslag 24u) van het pakje varieert in functie van het bestelde artikel. Bij de bestelling online op de site, zal de berekening van de verzendingskosten automatische uitgevoerd worden en de prijs met verzendingskosten inbegrepen wordt aangeduid.

 Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling

3.1. Navigeren op de site

De Gebruiker kan op de Site kennis nemen van de diverse Producten die ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V. aldaar te koop aanbiedt.

De Gebruiker kan vrij op de diverse pagina’s van de Site navigeren, zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten die hem interesseren, en geeft hij te kennen in deze Producten geïnteresseerd te zijn door op het vakje "Toevoegen aan mandje" te klikken.

De gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om :

 • een overzicht van de door hem geselecteerde Producten te krijgen, door te klikken op "Mijn Mandje",

 • eventuele fouten bij de ingave van de gegevens te corrigeren door te klikken op "Terug" ;

 • de selectie van Producten te beëindigen en deze Producten te bestellen door te klikken op "Bestellen".

  De Gebruiker kan de door hem gekozen Producten bestellen door eerst te klikken op "Bestellen" en zich vervolgens te identificeren, door zijn e-mail adres en paswoord in te geven die hij gecreëerd zal hebben door te klikken op "My account". In dit laatste geval dient de Gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te toetsen, zoals zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord dat hij zelf kiest. De Gebruiker moet dit paswoord opgeven om zich naderhand op de Site te identificeren.

  De gebruiker aanvaardt dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden. Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens : de soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen Producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling (met uitzondering van de verwerkingskosten waarvan sprake in artikel 2.3), de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.

  3.3. Definitieve validering van de bestelling

  Van het moment dat de Gebruiker zijn betaalwijze valideert, wordt de bestelling definitief gevalideerd : de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerregisters van ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V. of van haar prestatieplichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V.

  In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden, af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de Producten zijn geleverd door ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V.

  3.4. Bevestiging van de bestelling

  Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V. verstuurd, uiterlijk bij levering van de Producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

  In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan, en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en de portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de verwerkingskosten, en in voorkomend geval, de betalings- en portkosten van de bestelling omvatten.

   

   

   

  Artikel 4. Levering

  4.1. Termijnen

  De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing :

 • Voor alle beschikbare artikelen bedraagt de verzendingstermijn gewoonlijk 14 werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de behandeling van het pakje.

  Voor het geval de bestelling niet kan uitgevoerd worden binnen een maximale termijn van 30 werkdagen, vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper, beschikt deze laatste over het recht af te zien van de Koop. Voor de bestellingen waarvan de bevestiging verzonden aan de Koper vermeldt 'beschikbaar binnen x weken’, wordt de maximale leveringstermijn van 30 werkdagen vermeerderd met het aantal weken in kwestie.

  4.2. Leveringsadres

  De door de Koper bestelde Producten worden in de hele wereld geleverd, op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de Producten op een ander adres dan het zijne te laten leveren. De Producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V. is niet aansprakelijk bij langer leveringstermijn veroorzaakt door de post of ander vervoermiddel, bij staking, of verlies van de bestelde artikelen. De transport risiko’s worden door de Koper verdragen. Bij dezer, moet de Koper binnen de 3 werkdagen na het bepaalde leveringsdatum bij de postdienster of de vervoerder een gemotiveerde klacht indienen.

  Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde Producten uitsluitend op de Koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten.

   

  .  

  Artikel 5. Recht om af te zien van aankoop

  De Koper heeft veertien (14) kalenderdagen de tijd om op eigen kosten het of de door hem bestelde Product(en) terug te sturen zonder betaling van een boete en zonder vermelding van reden. Deze termijn gaat in daags na de leveringsdatum van de bestelling. Het of de Product(en) moet(en) worden teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en conditionering naar het volgende adres : « Jusqu’au Lever du Jour S.A.», Donsart 25 4880 AUBEL - BELGIQUE. U dient uw bewijs van retour (etiket met nummer), gevalideerd door de Post of door het Afhaalpunt aan te vragen. Bewaar het zorgvuldig gedurende 3 maand. Alle informatie betreffende de terugzendingen zijn eveneens vermeld op de rugzijde van de leveringsborderellen.

  Indien aan de bovenvermelde voorwaarden is voldaan, zal « Jusqu’au Lever du Jour S.A.», de Koper binnen dertig (30) dagen nadat « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» het pakje ontvangen heeft (de ontvangstdatum door « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» strekt tot kennisgeving aan « Jusqu’au Lever du Jour S.A». van het feit dat de Koper zijn recht heeft uitgeoefend om van de aankoop af te zien), de door hem gestorte bedragen terugbetalen, met uitzondering van de kosten om de Producten terug te zenden naar « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» , welke laste van de Koper blijven.

   Artikel 6. Betaling

  Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee zoals vermeld in artikel 2.3 7 .

  Worden niet aanvaard als betalingswijze : postzegels, overschrijvingen bijgevoegd aan een bestelling, alsook cheques en betalingen bij levering.

  Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd om uit de onderstaande betalingswijzen te kiezen :

 1. Met een VISA KAART of MASTERCARD : de Koper vemeldt het nummer en de vervaldatum op de bestelbon : de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten overeengekomen met zijn bank ;
 2. Per OVERSCHRIJVING

De bestelling wordt nagekomen, onder voorbehoud van het recht van « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» om deze te weigeren. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij foutieve prijsvermelding, niet-betaling van voorafgaande bestellingen of als « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» oordeelt dat er te vaak artikelen teruggestuurd of verloren worden. Een bestelling kan geweigerd worden wanneer de Koper bij de vereffening van vorige aankopen in gebreke is gebleven, of ingeval « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» van oordeel is dat artikels te dikwijls werden teruggezonden of verloren. Na het bijhouden van de artikelen gedurende 14 kalenderdagen, worden de verkoop als gesloten en de factuur die bij het pakje is gevoegd, als definitief aanvaard beschouwd. Bij geschil, is de Rechtbank van Verviers als enige bevoegd.

In elk geval behoudt « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» zich het recht voor elke bestelling of levering te weigeren in geval van

 • een bestaand geschil met de Koper ;

 • weigering van toestemming voor betaling met bankkaart door de bankinstellingen ;

 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling ;

  Alsdan kan « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» onder geen beding aansprakelijk worden gesteld

   Artikel 7. Garanties

  7.1. Een artikel omruilen of teruggeven

  Als een artikel niet bevalt, heeft de Aankoper 14 kalenderdagen om het terug te sturen in de oorspronkelijke verpakking. Deze termijn van 14 kalenderdagen (10 werkdagen) dient verplicht nageleefd te worden.

  Elk geretourneerd artikel moet volledig en in nieuwe staat zijn.

  Worden niet teruggenomen :

 • artikelen beschadigd of bevuild door de Koper, alsook gedragen kledij.

 • artikelen die niet in de oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, onvolledige artikelen, artikelen waarvan de handleiding, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken.

 • artikelen beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of hersteld door derden of de Koper zelf.

 • artikelen die teruggezonden worden in deze staat, blijven bij « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» ter beschikking van de Koper die ze dient te betalen.

  In geval van abnormale of overmatige terugzendingen behoudt « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» zich het recht voor, een volgende bestelling te weigeren.

  Bij terugbetaling en als de Koper zijn bankrekeningnummer niet heeft doorgegeven, ontvangt hij een waardebon (1 jaar geldig). voor een volgende aankoop. De Koper kan de bon binnen de maand naar « Jusqu’au Lever du Jour S.A.» terugzenden, samen met zijn bankrekeningnummer om per overschrijving terugbetaald te worden. Alle uitleg bevindt zich op de keerzijde van het leveringsborderel (3). De Koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd. Als de artikelen gebreken vertonen, worden de portkosten me terugbetaald. Bepaalde textielartikelen worden geleverd met een veiligheidsstempeltje dat aan het artikel gehecht dient te blijven tijdens het passen. De artikelen die teruggezonden worden zonder dit stempeltje, zullen niet terugbetaald of geruild kunnen worden.

  De deelname in de verzendkosten is enkel verschuldigd indien de Koper zijn bestelling volledig of deels behoudt.

  Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

  De verwerking van de persoonsgegevens m.b.t. de Koper door S.A. « Jusqu’au Lever du Jour » 0876.569.402 BCE, verantwoordelijke van de verwerking, is bestemd voor het klantenbeheer, en de aanvaarding en de uitvoering van zijn bestelling. De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot deze gegevens, en mag de verbetering ervan vragen, door een brief te sturen aan S.A. « Jusqu’au Lever du Jour » Donsart 25  B-4880 Aubel of een mail aan (info@jldj.com), te verzenden, vergezeld van een recto-verso copie van zijn identiteitskaart.

  De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden aan partners van S.A. « Jusqu’au Lever du Jour » worden meegedeeld. De Koper mag zich op elk ogenblik verzetten tegen deze mededeling door een brief of mail als volgt te verzenden : “Ik verzet mij tegen de overdracht van mijn persoonsgegevens aan derden met het oog op marketingdoeleinden”. Indien hij enkel onze catalogi wenst te ontvangen ( d.w.z. zonder geschenkaanbiedingen, wedstrijden of prijsverminderingen ), of helemaal geen schriften van ons, volstaat het dit mee te delen aan info@jldj.com

  Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel.

  8.1. Nominatieve informatie

  Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht aangezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken en te leveren, alsook om de facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Als deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft een recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

  « Jusqu’au Lever du Jour » N.V. kan ertoe worden gebracht nominatieve informatie aan zijn handelspartners mee te delen. Hierdoor kan het zijn dat de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangt. In dat verband wordt bepaald dat de adresgegevens aan de handelspartners van ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V. mogen worden medegedeeld tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om deze mededeling naderhand te weigeren, hetzij door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, hetzij door zulks achteraf te weigeren per post of per e-mail, op de wijze in het bovenstaande lid gesteld.

  8.2. Cookies

  De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand dat op de harde schijf of de pc van de gebruiker opgeslagen wordt. Het dient om een vorig bezoek van de Gebruiker aan de website te melden. ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V. gebruikt cookies onder andere om de aangeboden dienstverlening te personaliseren.

  De gebruiker behoudt de mogelijkheid om de cookies te weigeren door zijn internetbrowser in die zin te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst aangeboden door ‘Jusqu'au lever du jour’ N.V. te verpersoonlijken.

   8.3. Webbanners

  Bepaalde webpagina’s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of « webbanners », waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.

  Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, met name om de doelmatigheid van bepaalde reclame-uitingen te meten en te verbeteren.

  De inlichtingen die via deze banners worden verkregen zijn volledig anoniem en maken het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de Site, teneinde de Gebruikers van onze Site beter te bedienen.

   

  Artikel 9. Diverse bepalingen

  9.1. Overmacht

  “Jusqu’au Lever du Jour’ N.V.. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, met name de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

  Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde maatstaven.

  Indien een als overmacht aangemerkte gebeurtenis optreedt, zal ‘Jusqu’au Lever du Jour’ N.V. de Gebruiker/Koper hiervan in kennis stellen binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

  Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht heeft ‘Jusqu’au lever du Jour’ N.V. de gelegenheid om de bestelling niet te honoreren, in voorkomend geval onder verplichting voor ‘Jusqu’au Lever du Jour’ N.V.. om de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.

   9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

  Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een desbevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

  9.3. Volledigheid van de overeenkomst

  De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn belichaamd. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

  9.4. Toepasselijk recht – Geldende rechtsbevoegdheid

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen ‘Jusqu’au lever du jour’ N.V. en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering in te stellen. Bij geschil, is de Rechtbank van Verviers als enig bevoegd.